top of page

Kompetanseheving 50 + i samarbeid med Deinde sp. z o.o., Polen


Samarbeid for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.


Prosjektet "Nøkkelkompetanser for personer over 50+" har fått finansiering fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midlene. Målet med prosjektet er å øke mulighetene for kompetanseheving via den polske institusjonen Deinde sp. z o.o. i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) når det gjelder nøkkelkompetanser for personer over 50 år.


Prosjektet implementeres av:

– Deinde sp. z o.o. – prosjektleder (www.deinde.pl)

– Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet – partner (www.mangfold.no)


EØS midlene er et bidrag fra Island, Liechtenstein og Norge for å fremme et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa. Det er to overordnede målsettinger med denne ordningen: Å redusere økonomiske og sosiale forskjeller I Europa, og å styrke de bilaterale relasjonene mellom donor landene og de 15 EU landene i Sentral- og Øst-Europa og i Baltikum.

De tre donor landene samarbeider tett med EU gjennom EØS-avtalen. Donor landene har skaffet til veie 3,3, mrd. euro gjennom tilskuddsordninger fra 1994 og 2014. I perioden 2014-2021, var støttebeløpet 1,55 mrd. euro. De prioriterte områdene i denne perioden er:

#1 Nyskaping, forskning, utdanning og konkurransestyrke

#2 Sosial inkludering, sysselsetting for ungdom og fattigdomsreduksjon

#3 Miljø, energi, klimaendringer og lav karbon økonomi

#4 Kultur, sivilsamfunn, god demokratisk ledelse og grunnleggende rettigheter

#5 Rettsvesen og innenrikspolitikk

EØS-midlene er samfinansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Landenes bidrag er basert på deres BNP. Kriteriene for å kunne søke på EØS-midlene speiler kriteriene for EUs velferdsfond, som er beregnet for medlemsland der bruttonasjonalproduktet (BNP) per innbygger er mindre enn 90% av EU - gjennomsnittet.


Ansvarsfraskrivelse:

Denne informasjonen reflekterer ikke synspunktene til EØS-midlenes sekretariat, og de er ikke representative for landene, regionene og temaene de illustrerer. Bruken av materialet medfører ikke støtte fra EØS-midlenes sekretariat, donor landene, mottakerland av støtte, eller noen andre parter i EØS- og Norges-midlene. EØS-midlenes sekretariat er ikke ansvarlig for lovbrudd fra tredjepart som bruker mediabiblioteket.


https://eeagrants.org/

Comments


bottom of page