top of page

Hjem / Tjenester / Mangfold og endring

Mangfold og endring

Mangfoldskategorier

Vi får ofte spørsmål om hva mangfold er. I tilknytning til arbeidsplasser og organisasjonsutvikling,  er det noen kategorier som går igjen. Her har vi oppsummert de viktigste kategoriene.

Global Diversity Certification

MiA har i samarbeid med Human Effect deltatt i arbeidet med å spre interesse for Global Diversity Certification, et sertfiseringssystem knyttet opp mot menneskerettighetserklæringen og FN-systemet. Sertifiseringen retter seg mot bedrifter som vil være ledende innen mangfold og inkludering på arbeidsplassen.


Les mer på www.gdcfoundation.org

Forbyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet arbeider for tiden med å planlegge dialogmøter for ungdommer for å forebygge radikalisering og ekstremisme. Målet med dialogmøtene er å gi ungdommene et arena hvor de kan få mulighet til å ta opp spørsmål som er knyttet til temaene, samt å bidra i dialogen om forebyggende arbeid mot radikalisering og ekstremisme. 

Med dialogmøtene vil man prøve å komme frem til gode demokratiske metoder som ungdommene kan bruke for å uttrykke sine synspunkter, og til å ta avstand fra ekstreme handlinger. Vi legger vekt på synliggjøring av synspunkter gjennom dialog, medvirkning og tilhørighet. 

Mangfoldsledelse og rådgivningstjenester

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet har kompetanse innen mangfoldsledelse som vil gi norske virksomheter et godt grunnlag for å innrette sin rekruttering, personalbehandling og markedsløsninger på et marked som preges av stor mobilitet og stadig større internasjonalitet.

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet mangfoldsledelse og dype kunnskap om minoriteters spesifikke behov på arbeidsmarkedet gir virksomheter et strategisk veikart for å forvalte et mangfoldig arbeidsmiljø. Gjennom mangfoldsledelse kan virksomheter oppnå høyere produktivitet og et godt arbeidsmiljø med fornøyde medarbeidere. Virksomhetene kan bruke MiAs kunnskap, ekspertise, erfaring og kontaktnett for å skape god kommunikasjon og et godt arbeidsmiljø i en mangfoldig arbeidsstab. 

Ta kontakt med eli[alfakrøll]mangfold.no for mer informasjon.

Tools for Diversity

Et prosjekt som jobber med verktøy for lederopplæring med å lede mangfold i arbeidslivet.
Verktøyet er et kursopplegg som skal hjelpe virksomheter til å nyttiggjøre seg av mangfold på arbeidsplassen. Kursets overordnede målsetting er å styrke lederes evne til å håndtere mangfold på arbeidsplassen. Det retter seg spesielt inn mot ledere, instruktører og andre som er ansvarlige for opplæring og utvikling av kompetanse på arbeidsplassen sin.


Les om prosjektet her

Mangfoldsspeilet

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet tilbyr offentlige og private virksomheter en skreddersydd metode for kartlegging og prosessarbeid for forbedring av prestasjoner - Mangfoldsspeilet. Ved hjelp av dette verktøyet kan arbeidsplasser kartlegge holdninger og praksis i forhold til det å relatere seg til et mangfoldig marked. Dernest, på bakgrunn av kartleggingen, kan man treffe konkrete tiltak for forbedre prestasjoner på arbeidsplassen. Verktøyet er utformet på en slik måte at den kan brukes av ledere og medarbeidere ute på hver enkelt arbeidsplass uten hjelp av konsulenter eller andre eksperter. 


Les om Mangfoldsspeilet her

Kontakt oss

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet

Besøksadresse:

SoCentral, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Postadresse:

PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo

Telefon: (+47) 93 41 15 76

E-post daglig leder: eli[alfakrøll]mangfold.no

Org.nr.: 983 827 063
Kontonr.: 1645.01.23726

bottom of page