Prosjekter

Tools for Diversity
Et prosjekt som jobber med verktøy for lederopplæring med å lede mangfold i arbeidslivet.

T for D er et toårig Leonardo da Vinci prosjekt som startet høsten 2006 og har partnere fra fem land, Finland, Polen, Hellas, Spania og Norge. Prosjektets overordnede målsetting er å styrke lederes evne til å håndtere mangfold på arbeidsplassen. Det retter seg spesielt inn mot ledere, instruktører og andre som er ansvarlige for opplæring og utvikling av kompetanse på arbeidsplassen sin.

Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er effektene av globalisering og en økende geografisk mobilitet i europeiske land. I en slik sosial virkelighet blir det stadig klarer at samfunnet og arbeidsplassene må se på mangfold på arbeidsplassen som en utfordring, styrke og berikelse, som noe som fremmer nytenkning og kreativitet.

Konkrete verktøy for din arbeidsplass
TforD skal i løpet av prosjektperioden utvikle et verktøy (”Assessment Tool”) slik at ledere og instruktører kan få et bilde av holdninger til mangfold på egen arbeidsplass, hva som er utfordringene og hvor forbedringspotensialet ligger. Det skal også utvikles en håndbok med eksempler som kan brukes i kurs og opplæring. Dette vil bli prøvd ut i prosjektperioden. Til dette arbeid skal partnerne i prosjektet knytte til seg ulike organisasjoner, institusjoner og bedrifter som er interessert i å være med å prøve ut dette og få erfaringer i alle prosjektlandene.

Virksomheter som er med i den nasjonale refransegruppa i Norge kommer med gode bidrag til prosjektet. Det er blant annet FRETEX, prosjektet ”Stopp diskrimineringen”, Ullevål sylkehus, serviceavdelingen, Folkeuniversitetet Asker og Bærum, Sandefjord Voksenopplæring, Handelskammeret i Norge, Arcus, Hero flyktningemottak og Vianor. Disse virksomhetene er viktige for utviklingen av prosjektet i Norge. Den langsiktige målsetningen for TforD er at trening i å håndtere og utnytte mangfold på arbeidsplassen skal bli en integrert del av den opplæringsstrukturen som allerede eksisterer på arbeidsplassene.

For spørsmål og mer informasjon, kontakt:
Gunnhild Aakervik, MiA: gunnhild[alfakrøll]mangfold.no (tlf. 22 99 20 84)
Diana Anæs, Vox: diana.alnas@vox.no (tlf. 23 38 13 65)
Randi Husemoen, Vox: randi.husemoen@vox.no (tlf. 23 38 13 48)


Les om prosjektet hos Kompetanse Norge her